A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referaty i zakres ich działania » Urząd Stanu Cywilnego
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
Ilość wiadomości z działu 'Urząd Stanu Cywilnego': 2
Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego

Do Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
a) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
b) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
c) prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
d) przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński,
- uznaniu ojcostwa,
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- zmianie imienia dziecka,
- powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,
e) aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego,
f) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych aktów,
g) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
- odtworzenia i uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
- sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,
- wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktów urodzeń małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą,
- zmiany imienia i nazwiska,
h) organizowanie uroczystości jubileuszowych.

2) wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym,
b) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych o zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
c) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców,
d) sporządzanie spisów dzieci do szkół,
e) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,
f) prowadzenie spraw numerów ewidencyjnych PESEL,
g) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
h) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

3) z zakresu spraw społecznych:
a) prowadzenie spraw repatriantów,
b) prowadzenie spraw zbiórek publicznych,
c) prowadzenie spraw zgromadzeń i imprez masowych,
4) w zakresie handlu i usług:
a) przyjmowanie, przesyłanie i archiwizacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
b) prowadzenie spraw związanych z działalnością sieci handlowej, gastronomicznej i usługowej;
c) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk oraz kontrola pobierania opłat za prowadzoną działalność handlową;
d) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
e) prowadzenie spraw dotyczących ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności;
f) prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
g) udzielanie porad dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą,
5) w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa:
a) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w formie planów;
b) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy, m.in. sporządzanie planów operacyjnych funkcjonowania gminy;
c) przygotowanie Akcji Kurierskiej;
d) współdziałanie z terenowymi organami Ministra Obrony Narodowej (WSzW, WKU) na potrzeby mobilizacji;
e) planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony, tj.:
- prowadzenie rejestru wydanych przez wójta decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych;
- opracowywanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju;
f) planowanie i realizacja szkolenia obronnego;
g) kontrola realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych;
h) rozpatrywanie spraw uznania poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz uznania poborowego za żołnierza samotnego;
i) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej osób oraz składanie sprawozdań z wyników kwalifikacji;
j) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, w tym reklamowanie osób od pełnienia służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny (z urzędu i na wniosek);
6) wykonywanie zadań należących do zakresu działania szefa obrony cywilnej gminy, w szczególności:
a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
b) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
c) opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
d) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
e) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
f) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
h) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
i) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
j) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
k) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
l) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania, utrzymanie i zaopatrzenie magazynu OC,
m) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
n) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
o) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
p) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
q) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
r) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
s) ustalanie wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
t) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
u) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
v) ustalanie zadań i kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy.
7) w zakresie zarządzania kryzysowego:
a) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
- realizacja zaleceń do gminnego plany zarządzania kryzysowego,
- opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy
e) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
f) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
g) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
h) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
i) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
8) w zakresie informacji niejawnych:
a) organizowanie ochrony informacji niejawnych;
b) prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych;
c) sporządzanie i aktualizacja planu ochrony Urzędu;
d) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
e) prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do pracowników;
f) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
g) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
h) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
9) prowadzenie spraw podziału gminy na sołectwa oraz spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych na terenie gminy.

Organem pomocniczym w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego – powoływany przez wójta, który określa jego skład, organizację oraz tryb pracy.

Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu spraw używa symbolu „USC”.


Data wprowadzenia: 2012-07-20 1220
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4570 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO

Data wprowadzenia: 2018-05-24 0756
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2633 razy

» Klauzula informacyjna - dowody osobiste - rozmiar: 22725 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Klauzula informacyjna - ewidencja ludności - rozmiar: 20332 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Klauzula informcyjna - USC, zmiana imienia i nazwiska - rozmiar: 21007 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Referat Organizacyjny i Oświaty
Referat Finansowy
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji
Urząd Stanu Cywilnego
Ostat. 10 wiadomości:

» Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego
» Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl