A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zadania i kompetencje
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
Ilość wiadomości z działu 'Zadania i kompetencje': 1
Zadania i kompetencje wójta

Zadania i kompetencje wójta

Wójt jest organem wykonawczym gminy.
Kompetencje wójta określa art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.
Do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu ich wykonania,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową gminy i za wykonanie budżetu.
W świetle art. 46 ustawy o samorządzie gminnym, oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy.

Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej(o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej). Może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji w imieniu wójta. Od decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 39 ust. 1-2 i 5 ustawy o samorządzie gminnym).

W przypadkach niecierpiących zwłoki wójt może wydawać w formie zarządzenia przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzenia nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. Może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Data wprowadzenia: 2004-05-01 1217
Data upublicznienia:
Art. czytany: 24935 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje Ogólne
Przyjęcia interesantów
Zarządzenia Wójta
Zadania i kompetencje
Sprawozdania z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania i kompetencje wójta

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl