A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
» Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czajki”
» Zaproszenie do do składania ofert cenowych na zakup 2 sztuk drzew na pniu rosnących w pasie drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 63/2 obręb Perki-Bujenki, Gmina Sokoły.
Wiadomości:

Wójt
   Informacje Ogólne
   Przyjęcia interesantów
   Zarządzenia Wójta
     Zarządzenia 2004 r.
     Zarządzenia 2005 r.
     Zarządzenia 2006 r.
     Zarządzenia 2007 r.
     Zarządzenia 2008 r.
     Zarządzenia 2009 r.
     Zarządzenia 2010 r.
     Zarządzenia 2011 r.
     Zarządzenia 2012 r.
     Zarządzenia 2013 r.
     Zarządzenia 2014 r.
     Zarządzenia 2015 r.
     Zarządzenia 2016 r.
     Zarządzenia 2017 r.
     Zarządzenia 2018 r.
     Zarządzenia 2019 r.
     Zarządzenia 2020 r.
   Zadania i kompetencje
   Sprawozdania z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
     Kadencja 2002-2006
     Kadencja 2006-2010
     Kadencja 2010-2014
     Kadencja 2014-2018
     Kadencja 2018-2023

Rada Gminy
   Przewodniczący Rady
     Informacje Ogólne
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego
   Radni
   Protokoły Sesji RG
     Protokoły z sesji w kadencji 2002-2006
     Protokoły z sesji 2004 r.
     Protokoły z sesji 2005 r.
     Protokoły z sesji 2006 r.
     Protokoły z sesji w kadencji 2006-2010
     Protokoły z sesji w kadencji 2010-2014
     Protokoły z sesji w kadencji 2014-2018
     Protokoły z sesji w kadencji 2018-2023
   Projekty uchwał
     I sesja
     II sesja
     III sesja
     VII sesja
   Uchwały rady gminy
     Kadencja 2002-2006
     Uchwały 2003 r.
     Uchwały 2004 r.
     Uchwały 2005 r.
     Uchwały 2006 r.
     Kadencja 2006-2010
     Uchwały 2006 r.
     Uchwały 2007 r.
     Uchwały 2008 r.
     Uchwały 2009 r.
     Uchwały 2010 r.
     Kadencja 2010-2014
     Uchwały 2010 r.
     Uchwały 2011 r.
     Uchwały 2012 r.
     Uchwały 2013 r.
     Uchwały 2014 r.
     Kadencja 2014-2018
     Uchwały 2014 r.
     Uchwały 2015 r.
     Uchwały 2016 r.
     Uchwały 2017 r.
     Uchwały 2018 r.
     Kadencja 2018-2023
     2018 r.
     2019 r.
     2020 r.
   Plan pracy rady gminy
   Komisje rady gminy
     Komisje - kadencja 2006-2010
     Komisja Rewizyjna
     Komisja Finansowo - Gospodarcza i Rozwoju Gminy
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
     Komisja Rolna
     Komisje - kadencja 2010-2014
     Protokoły 2010 rok
     Protokoły 2011 rok
     Protokoły 2012 rok
     Protokoły 2013 rok
     Protokoły 2014 rok
     Komisje - kadencja 2014-2018
     Protokoły 2014 r.
     Protokoły 2015 r.
     Protokoły 2016 r.
     Protokoły 2017 r.
     Protokoły 2018 r.
     Komisje - kadencja 2018-2023
     Protokoły 2018 r.
     Protokoły 2019 r.
     Protokoły 2020 r.
   Plany pracy stałych komisji rady gminy
   Nagrania obrad RG
   Interpelacje i zapytania radnych
   Zawiadomienia o zwołaniu sesji

Gmina
   Liczba mieszkańców gminy w poszczególnych miejscowościach
   Wykaz miejscowości na terenie gminy Sokoły
   Powierzchnia ewidencyjna gruntów obrębów poszczególnych wsi
   Sołtysi i rady sołeckie gminy Sokoły
   Raporty o stanie gminy

Urząd Gminy
   Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
   Referaty i zakres ich działania
     Referat Organizacyjny i Oświaty
     Referat Finansowy
     Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji
     Urząd Stanu Cywilnego
   Rejestry i archiwa
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność załatwiania i rozstrzygania
   Majątek Urzędu Gminy
   Akcja społeczna "Przejrzysta Polska"
     Opis usług świadczonych w samorządzie
     Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
     Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły
     Informator budżetowy dla mieszkańców
     Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy
   Kontrola zarządcza

Budżet i finanse
   Budżet
     Budżet 2003 r.
     Budżet 2004 r.
     Budżet 2005 r.
     Budżet 2006 r.
     Budżet 2007 r.
     Budżet 2008 r.
     Budżet 2009 r.
     Budżet 2010 r.
     Budżet 2011 r.
     Budżet 2012 r.
     Budżet 2013 r.
     Budżet 2014 r.
     Budżet 2015 r.
     Budżet 2016 r.
     Budżet 2017 r.
     Budżet 2018 r.
     Budżet 2019 r.
     Budżet 2020 r.
   Sprawozania z wykonania budżetu gminy
     2004 r.
     2005 r.
     2006 r.
     2007 r.
     2008 r.
     2009 r.
     2010 r.
     2011 r.
     2012 r.
     2013 r.
     2014 r.
     2015 r.
     2016 r.
     2017 r.
     2018 r.
     2019 r.
     2020 r.
   Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
   Podstawowa kwota dotacji
   Bilanse
     Bilans - Szkoła Podstawowa w Bruszewie
     Bilans - Szkoła Podstawowa w Sokołach
     Bilans - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach
     Bilans - Urząd Gminy Sokoły
     Bilans - Gmina Sokoły
   Informacja o zwolnieniach i ulgach w podatku

Kontakt

Plany i programy
   Program Ochrony Środowiska
   Program Usuwania Azbestu
   Plan Gospodarki Odpadami
   Plan Rozwoju Lokalnego
   Plan Rozwoju Miejscowości Sokoły
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sokoły
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
   Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
   Inwestycje
   Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy
   Strategia rozwoju turystyki Gminy Sokoły na lata 2013-2020
   Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło
   Zintegrowany Program Rewitalizacji Gminy Sokoły na lata 2016-2025
   Program Opieki nad Zabytkami Gminy Sokoły na lata 2018-2021

Jednostki organizacyjne
   Ośrodek Pomocy Społecznej
     Podstawy prawne działania
     Katalog usług
     Sprawozdania i informacje
     2003 r.
     2004 r.
     2005 r.
     2006 r.
     2007 r.
     2008 r.
     2009 r.
     2010 r.
     2011 r.
     2012 r.
     2013 r.
     2016 r.
     Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     Skład Komisji
     Program GKRPA
     Sprawozdanie z działalności
     Nabór pracowników
   Szkoła Podstawowa w Bruszewie
     Informacje ogólne
     Podstawy prawne działania
     Majątek
     Osoby zatrudnione i ich kompetencje
     Sprawozdania z działalności
   Szkoła Podstawowa w Sokołach
     Informacje ogólne
     Osobowy sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Podstawy prawne działania
     Sprawozdania z działalności
     Majatek
   Centrum Kulturalno-Biblioteczne
     Biblioteka Publiczna
     Informacje ogólne
     Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Podstawy prawne działania
     Majątek
     Gminny Ośrodek Kultury
     Sprawozdania z działalności
     Podstawy prawne działania
     Majątek
     Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Informacje bieżące
     Zarządzenia Dyrektora GOK w Sokołach
   Jednostki Pomocnicze Gminy Sokoły

Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe Wójta, pracowników urzędu i jedn. org.
     na zakończenie kadencji 2010-2014
     na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
     za 2014 r.
     za 2015 r.
     złożone w 2016 r.
     za 2016 r.
     złożone w 2017 r.
     za 2017 r.
     na zakończenie kadencji 2014-2018
     na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
     za 2018 r.
     złożone w 2019 r.
     za 2019 r.
     złożone w 2020 r.
   Oświadczenia majątkowe radnych
     na zakończenie kadencji 2010 - 2014
     na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
     za 2014 r.
     za 2015 r.
     za 2016 r.
     za 2017 r.
     złożone w 2018 r.
     na zakończenie kadencji 2014 - 2018
     na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
     za 2018 r.
     za 2019 r.
   Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
     za 2014 r.
     Kierownicy jednostek organizacyjnych - zmiany w 2015 r.
     za 2015 r.
     za 2016 r.
     złożone w 2017 r.
     za 2017 r.
     złożone w 2018 r.
     za 2018 r.
     za 2019 r.
     złożone w 2020 r.

Przydatne linki

Przetargi, zamówienia publiczne

Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta RP
     Wybory Prezydenta RP 2015
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10.05.2020 r.
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
   Wybory do Sejmu i do Senatu
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2015
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
   Wybory samorządowe
     Wybory samorządowe 2014
     Wybory samorządowe 2018
   Wybory do Parlamentu Europejskiego
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   Referenda
     Referendum Ogólnokrajowe 2015
     Referendum wojewódzkie 2017
   Wybory do izb rolniczych
     Wybory do izb rolniczych 2015
     Wybory do izb rolniczych 2019
   Wybory ławników
     Wybory ławników 2015
   Wybory sołtysów 2019

Informacje o środowisku
   Realizacja Programu Ochrony Środowiska
   Realizacja Planu Gospodarki Odpadami
   Realizacja Programu Usuwania Azbestu
   Wycinka drzew
   Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
   Ogłoszenia
   Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
   Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
   Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
   Ocena jakości wody

Stanowienie aktów publicznoprawnych

Udostępnianie informacji publicznej

Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
   Informacje prasowe

Nabór pracowników

Przepisy prawne

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Konsultacje

Rejestr Instytucji Kultury

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Język migowy

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Druki do pobrania

Pomoc prawna

Realizacja projektu VillageWaters

Organizacje pozarządowe

Petycje
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.

Ochrona danych osobowych

Karty usług
   Referat Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego
   Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Deklaracja dostępności

Prawo miejscowe:

Uchwały
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014 r.
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.

Jak załatwić sprawe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl