A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 15.01.2021 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 14.01.2021 r. ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Zaproszenie do składania ofert nr 10.2021 w postępowaniu na zakup narzędzi i materiałów na potrzeby realizacji zajęć zawodowych w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Integracji ...
» Ogłoszenie dotyczące wolnego lokalu mieszkalnego w Sokołach przy ul. Tykocińskiej 38
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 08.01.2021 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Pomoc prawna
 • Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

  Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030), zwaną w dalszej części informacji „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych, określonych ww. ustawą, tj.:
  1) w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, pokój nr 11, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie:
  a) w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00 , porad prawnych udziela adwokat,
  b) we wtorki w godzinach od 11:30 do 15:30 , porad prawnych udziela adwokat,
  c) w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 , porad prawnych udziela radca prawny,
  d) w czwartki w godzinach od 11:30 do 15:30 , porad prawnych udziela radca prawny,
  e) w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00, porad prawnych udziela radca prawny.
  2) w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez organizację pozarządową p.n.: Fundacja HONVESTE VIVERE , 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza – Tatara 7, gdzie porady prawne będą udzielane:
  a) w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, pokój nr 3, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1300 , porad prawnych udziela adwokat,
  b) w budynku Urzędu Gminy w Sokołach, pokój nr 25, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły - w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00 , porad prawnych udziela adwokat,
  c) w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, pokój nr 14, ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, w każdą środę i piątek w godzinach od 9:00 do 13:00 , w każdy czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30, porad prawnych udziela adwokat.
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
  Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej 'osobą uprawnioną':
  1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
  2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
  3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
  4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
  5) która nie ukończyła 26 lat, lub
  6) która ukończyła 65 lat, lub
  7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  8) która jest w ciąży.
  Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
  1) pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2) pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  3) pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  4) pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  5) pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  6) pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
  7) pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.  Data wprowadzenia: 2018-01-04 1309
  Data upublicznienia: 2018-01-04
  Art. czytany: 3201 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl