A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie
» O B W I E S Z C Z E N I E - 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Sokoły
» Drugi przetarg ustny nieograniczony do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej po byłej Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach
» Obwieszczenie
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Przetargi, zamówienia publiczne
 • Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów piśmiennych i biurowych dla Urzędu Gminy Sokoły w 2018 roku

  Zaproszenie do złożenia oferty

  Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów piśmiennych i biurowych dla Urzędu Gminy Sokoły w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do oferty. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2018 r. do godz. 1000 na adres:
  Urząd Gminy Sokoły
  ul. Rynek Mickiewicza 10
  18-218 Sokoły
  pokój nr 12.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2018 r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego j/w.
  Do oferty należy dołączyć:
  1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2) oświadczenie według wzoru (Załącznik Nr 3).
  Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  Z dostawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę zostanie zawarta umowa na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (86) 476-30-10 wew. 312.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Załączniki:
  1. Wzór oferty.
  2. Załącznik Nr 1 do oferty – Wykaz materiałów piśmiennych i biurowych przewidywanych do zakupu przez Urząd Gminy Sokoły w 2018 roku.
  3. Załącznik Nr 2 do oferty – Projekt umowy.
  4. Załącznik Nr 3 do oferty – Oświadczenie.


  Data wprowadzenia: 2018-01-09 1127
  Data upublicznienia: 2018-01-09
  Art. czytany: 1234 razy

  » Wzór oferty - rozmiar: 36352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załacznik Nr 2 Projekt umowy - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załacznik Nr 3 Oświadczenie - rozmiar: 29184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 1 Wykaz materiałów - rozmiar: 156672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - rozmiar: 300994 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 308041 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl