A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Grabowskiego
» Oświadczenie majątkowe Józefa Zajkowskiego
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sokoły w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
» UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
» Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jamiołki-Kowale
 • Nabór pracowników
 • Nabór na wolne stanowisko - asystent rodziny

  Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko asystent rodziny

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystent rodziny.

  Forma zatrudnienia –½ etatu bądź umowa zlecenie
  Przewidywany termin zatrudnienia – kwiecień 2018 r.
  Okres zatrudnienia – kwiecień 2018 – grudzień 2018
  Miejsce wykonania przedmiotu zlecenia – teren gminy Sokoły

  Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2017r. poz.697 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  Wymagania dodatkowe:
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
  • obsługa komputera,
  • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  • znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
  • samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • odpowiedzialność,
  • kreatywność,
  • rzetelność,
  • systematyczność.
  • prawo jazdy kat. B.

  Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
  niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe.

  Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:
  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
  • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

  Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny,
  • Curriculum Vita,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających (ewentualny) staż pracy (oryginały do wglądu),
  • Kserokopie zaświadczeń potwierdzających (ewentualne) dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),
  • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,
  • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm).”
  • Oświadczenie o niekaralności,
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

  Miejsce pracy:
  • Praca na terenie gminy Sokoły
  Warunki zatrudnienia:
  • Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach umowy zlecenia bądź ½ etatu w systemie zadaniowego czasu pracy co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych.
  • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez OPS Sokoły

  Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach lub bezpośrednio w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie do 16.04.2018 r. do godziny 9:00 z dopiskiem na kopercie „Nabór na asystenta rodziny”.
  • Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 864763010 w. 321

  Kierownik Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Sokołach
  Grażyna Antończuk


  Data wprowadzenia: 2018-02-23 1143
  Data upublicznienia: 2018-02-23
  Art. czytany: 726 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl