A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie lipiec-grudzień 2019 rok
» Informacja o spisie osób uprawnionych do głosowania
» PROTOKÓŁ NR 9.2019 - 16.04.2019 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 11.06.2019 r. ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazu średniego ciśnienia
» Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 77 o pow. 0,8100 ha obręb wsi Truskolasy-Wola
 • Rada Gminy
 • Statut Gminy Sokoły

  Uchwała Nr XI/48/03
  Rady Gminy Sokoły
  z dnia 9 września 2003 r.


  w sprawie Statutu Gminy Sokoły

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się

  S T A T U T G M I N Y S O K O Ł Y

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1

  Uchwała określa:
  1) ustrój Gminy Sokoły,
  2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
  3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Sokoły, Komisji Rady Sokoły,
  4) tryb pracy Wójta Gminy Sokoły,
  5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Sokoły,
  6) zasady dostępu obywateli do dokumentów rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

  § 2

  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Sokoły,
  2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Sokoły,
  3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy,
  4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sokoły,
  5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sokoły,
  6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Sokoły.


  Rozdział II

  Gmina

  § 3

  1. Gmina Sokoły jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
  2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

  § 4


  1. Gmina położona jest w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim i obejmuje obszar 15.557 ha.
  2. Granice terytorialne gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

  § 5

  Herb, flagę, pieczęć i hejnał Gminy Sokoły oraz zasady ich używania określa Rada w odrębnej uchwale.

  § 6

  Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Sokoły.  § 7

  1. W celu wykonywania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
  2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
  3. Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy określają odrębne akty prawne.
  § 8

  1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa.
  2. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
  3. Działalność jednostek pomocniczych określa statut uchwalony przez Radę Gminy.

  § 9.

  1. Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
  2. Statut młodzieżowej rady gminy nadaje Rada Gminy.

  Rozdział III
  Jednostki pomocnicze Gminy

  § 10

  1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
  1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
  2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
  3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
  4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
  2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.


  § 11

  Uchwały, o których mowa w § 10 ust. 1 powinny określać w szczególności:
  1) obszar,
  2) granice,
  3) siedzibę władz,
  4) nazwę jednostki pomocniczej.


  § 12

  1. Sołectwa nie tworzą własnych budżetów.
  2. W ramach budżetu Gminy sołectwa uprawnione są do prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie środków będących w dyspozycji sołectw.
  3. Wykonywanie dochodów i wydatków sołectwa odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego gminy.

  § 13

  1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada sołtys.
  2. Nadzór i bieżącą kontrolę działalności finansowej sołectwa sprawuje Wójt.

  § 14

  1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada oraz Wójt.
  2. Rada nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji.
  3. Wójt lub upoważniona przez niego osoba ma prawo wglądu do dokumentów, pomieszczeń i budynków należących do sołectwa oraz żądać informacji i składania wyjaśnień od mieszkańców sołectwa.
  4. Wójt zobowiązany jest czuwać, żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody, uszczuplenia oraz aby dochody sołectwa i świadczenia publiczne na jego korzyść nie były wydatkowane niezgodnie z przepisami i statutem.

  § 15

  1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.
  2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
  3. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.


  § 16

  1. Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich pełnią swoje funkcje honorowo.
  2. Sołtysi mogą otrzymać diety za udział w sesjach Rady Gminy.
  3. Wysokość diet i zasady ich wypłacania ustala Rada.


  Rozdział IV
  Organizacja wewnętrzna Rady

  § 17

  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
  2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.  § 18

  1. Rada działa na sesjach, poprzez komisje i Wójta, w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady.
  2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

  § 19

  Do wewnętrznych organów Rady należą:
  1) Przewodniczący,
  2) Wiceprzewodniczący,
  3) Komisja Rewizyjna,
  4) Komisje stałe wymienione w Statucie,
  5) Komisje doraźne do określonych zadań.

  § 20

  1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
  1) Rewizyjną,
  2) Finansowo – Gospodarczą i Rozwoju Gminy,
  3) Oświaty Kultury i Spraw Społecznych,
  4) Rolną.
  2. Radny zobowiązany jest do pracy, w co najmniej jednej stałej komisji.
  3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, ustalając ich skład i zakres działania.


  § 21

  1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
  2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.


  3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
  1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
  2) przygotowanie projektu porządku obrad,
  3) dokonanie otwarcia sesji,
  4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
  4. Projekt porządku obrad, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powinien uwzględniać sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.


  § 22

  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
  1) zwołuje sesje,
  2) przewodniczy obradom,
  3) sprawuje policję sesyjną,
  4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  6) podpisuje uchwały Rady,
  7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

  § 23

  1. Przewodniczący Rady, oprócz uprawnień określonych w § 22 Statutu jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
  2. Rada na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną niż Przewodniczący osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
  3. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
  4. Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

  § 24

  Pod nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.


  § 25

  W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

  § 26

  1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
  2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.


  § 27

  Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady.

  Rozdział V
  Tryb pracy Rady

  1. Sesje Rady

  § 28

  1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
  2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
  1) postanowienia proceduralne,
  2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
  3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
  5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
  3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
  4. Postanowienia, deklaracje, oświadczenia, apele, wnioski i opinie z obrad sesji i komisji sporządzane są poprzez zapis w treści protokołu lub w formie odrębnego dokumentu.
  5. Ewidencjonowanie dokumentów wymienionych w ust. 4 odbywa się w rejestrze, odrębnie prowadzonym na okres kadencji.

  § 29

  1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
  3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
  4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.  2. Przygotowanie sesji

  § 30

  1. Sesję przygotowuje Przewodniczący.
  2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1) ustalenie porządku obrad,
  2) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
  3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
  4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.
  5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.
  6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.
  7. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
  8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i tablicach informacyjnych wsi na 3 dni przed sesją.
  9. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomienia i nie obejmują dnia odbywania sesji.


  § 31

  1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
  2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym: Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy.
  3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.  3. Przebieg sesji

  § 32

  Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

  § 33

  Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

  § 34

  Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

  § 35

  1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
  2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
  3. O przerwaniu sesji zwołanej w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
  4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

  § 36

  1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
  2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 29 ust. 4.

  § 37

  1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy swego ustawowego składu.
  2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

  § 38

  1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
  2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
  3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć jemu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

  § 39

  1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ... sesję Rady Gminy Sokoły”.
  2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

  § 40

  Po otwarciu sesji Przewodniczący rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

  § 41

  Porządek obrad obejmuje w szczególności:
  1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
  3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
  4) interpelacje i zapytania – udzielenie odpowiedzi,
  5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
  6) wolne wnioski i informacje,
  7) zamknięcie obrad.  § 42

  1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 41 ust. 3 składa Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik.
  2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

  § 43

  1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta, mogą być składane ustnie lub pisemnie.
  2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
  3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
  4. Interpelacje mogą być składane również w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
  5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i osoby składającej interpelację.
  6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta. Odpowiedzi mogą być udzielone ustnie bezpośrednio na sesji.
  7. O złożonych pisemnych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach Przewodniczący Rady informuje radnych na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

  § 44

  1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
  2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji.
  3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

  § 45

  1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
  2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
  3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
  4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
  5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

  § 46

  1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
  2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
  3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać jemu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
  4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
  5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

  § 47

  Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

  § 48

  1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
  1) stwierdzenia quorum,
  2) zmiany porządku obrad,
  3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
  4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
  5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  6) zarządzenia przerwy,
  7) odesłania projektu uchwały do komisji,
  8) przeliczenia głosów,
  9) przestrzegania regulaminu obrad.
  2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.  § 49

  1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
  2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

  § 50

  1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeżeli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
  2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
  3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

  § 51

  1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam ... sesję Rady Gminy Sokoły”.
  2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
  3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

  § 52

  1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
  2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
  3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

  § 53

  Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

  § 54

  1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
  2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podjęcia uchwały, o jakiej mowa w § 41 ust.1.

  § 55

  1. Protokół z sesji powinien wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
  2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
  1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
  2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
  4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
  5) ustalony porządek sesji,
  6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
  7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
  8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
  9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
  3. Protokoły są numerowane i przechowywane zgodnie z instrukcją
  kancelaryjną.

  § 56

  1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
  2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
  3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

  § 57

  1. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
  2. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

  § 58

  Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.


  4. Uchwały

  § 59

  1. Uchwały, o jakich mowa w § 28 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie wymienione w § 28 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
  2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

  § 60

  1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
  2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1) tytuł uchwały,
  2) podstawę prawną,
  3) postanowienia merytoryczne,
  4) w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,
  5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
  6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
  3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
  4. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

  § 61

  Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.  § 62

  1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały.

  § 63

  1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

  § 64

  1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
  2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.  4. Procedura głosowania

  § 65

  W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni Rady Gminy Sokoły.

  § 66

  1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
  2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
  3. Do przeliczania głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
  4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

  § 67

  1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
  2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
  3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
  4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
  5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

  § 68

  1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.
  2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
  3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
  4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

  § 69

  1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
  2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
  3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
  4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 69 ust 2.
  5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
  6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
  7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

  § 70

  1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za”, czy „przeciw”.
  2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

  § 71

  1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
  2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
  3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
  4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

  5. Komisje Rady

  § 72

  1. Komisje Rady działają na posiedzeniach oraz poprzez swoich członków badających poszczególne sprawy.
  2. Na posiedzeniach komisji mogą być obecni oprócz członków komisji również inni radni.
  3. Członkowie komisji lub jej Przewodniczący mogą zaprosić inne osoby, których wysłuchanie i obecność są uzasadnione ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
  4. Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby, jeżeli z wnioskiem o takie wysłuchanie wystąpi Przewodniczący Rady.  § 73

  1. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji, a w szczególności:
  1) ustala termin i porządek dzienny,
  2) wyznacza sprawozdawców do referowania spraw,
  3) koordynuje pełnienie ewentualnych dyżurów przez członków komisji,
  4) prowadzi obrady.
  2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji może go zastępować
  wybrany przez komisję członek.
  3. Przewodniczący komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie komisji
  na żądanie co najmniej ¼ liczby członków komisji.
  4.O terminie i porządku dziennym posiedzenia zawiadamia się członków
  komisji, Przewodniczącego Rady i inne zainteresowane osoby.
  5.Posiedzenie komisji może również zwołać lub złożyć wniosek , o którym mowa w ust. 3 Przewodniczący Rady.
  6.Przewodniczący komisji z wyjątkiem komisji rewizyjnej powinien po konsultacji z Wójtem i Przewodniczącym Rady ustalić termin i porządek dzienny posiedzenia komisji.

  § 74

  1. Radny może być przewodniczącym tylko w jednej komisji.
  2. Przewodniczący Rady nie może przewodniczyć komisjom stałym.


  § 75

  1. Komisja Finansowo – Gospodarcza i Rozwoju Gminy działa w zakresie:
  1) finansowania zadań, budżetu, podatków i opłat,
  2) planów społeczno – gospodarczych i rozwoju gminy,
  3) planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
  4) drogownictwa, komunikacji i środków łączności,
  5) działalności gospodarczej,
  6) organizacji jednostek samorządowych pod kątem ich celowości i sprawności w realizacji zadań,
  7) opiniodawczym i doradczym w wykonywaniu uchwał przez Wójta.

  2. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych działa w zakresie:
  1) funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych,
  2) nauczania dzieci i młodzieży,
  3) rozwoju kultury i sztuki,
  4) kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  5) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
  6) funkcjonowania placówek ochrony zdrowia,
  7) pomocy społecznej,
  8) zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i polityki socjalnej,
  9) przestrzegania prawa i zasad współżycia społecznego,
  10) ochrony mienia,
  11) ochrony przeciwpożarowej,
  12) ładu i porządku.

  3. Komisja Rolna działa w zakresie:
  1) gospodarki wodno – ściekowej, melioracji, leśnictwa, łowiectwa i zadrzewienia,
  2) ochrony środowiska i ekologii,
  3) geodezji i gospodarki gruntami,
  4) wykorzystywania miejscowych zasobów surowcowych.

  § 76

  1. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane należą w szczególności:
  1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, do których zostały powołane,
  2) kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,
  3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę, Wójta i członków komisji,
  4) kontrola wykonywania uchwał Rady,
  5) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
  6) współpraca z innymi komisjami Rady.
  2. Szczegółowy przedmiot działania poszczególnych komisji stałych oraz zakres zadań komisji doraźnych określa Rada.

  § 77

  1. Z posiedzenia Komisji Rady sporządza się protokół.
  2. Protokół z posiedzenia komisji powinien odzwierciedlać dokładny przebieg posiedzenia.
  3. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  1) datę oraz kolejny numer posiedzenia,
  2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3) imiona i nazwiska członków komisji nieobecnych na posiedzeniu,
  4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
  5) określenie osoby przewodniczącej posiedzeniu,
  6) ustalony porządek posiedzenia,
  7) treść poddanych głosowaniu wniosków i opinii,
  8) stwierdzenie wydanych decyzji, postanowień,
  9) podpis przewodniczącego komisji i protokolanta.
  4. Protokoły są numerowane i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  5. Protokoły z posiedzeń komisji rady wraz z pełną dokumentacją rejestruje się w spisach spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

  § 78

  1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
  2. Realizacja postanowień zawartych w ust. 1 następuje poprzez:
  1) wspólne posiedzenia komisji:
  a) wspólne posiedzenia komisji są zwoływane przez przewodniczących komisji,
  b) komisje zwłaszcza dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości kilku komisji powinny podejmować współpracę odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole, uchwalając wspólne wnioski i opinie,
  c) komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad,
  2) udostępnianie własnych opracowań i analiz.
  3. Wspólne posiedzenia komisji zwołują przewodniczący komisji na wniosek, co najmniej 50 % składu komisji lub Przewodniczący Rady.
  4. Ze wspólnego posiedzenia komisji sporządza się protokół zgodnie z zasadami określonymi w § 77.
  5. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady podpisują przewodniczący obradujących komisji.

  § 79

  1. Posiedzenie wspólne komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa radnych będących członkami poszczególnych komisji.
  2. Posiedzeniom wspólnym komisji przewodniczy przewodniczący jednej komisji, wybrany na wspólnym posiedzeniu.
  3. Głosowanie następuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, połączonego składu komisji wspólnej.


  § 80

  1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
  2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.  § 81

  1. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
  2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
  3. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.


  § 82

  1. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i zespołów powołanych przez Radę.

  § 83

  Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.


  6. Radni
  § 84

  1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
  2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.


  § 85

  3. Radnym biorącym udział w obradach sesji i posiedzeniach komisji przysługują diety w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.
  4. Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w danym okresie.
  5. Wysokość diet i zasady ich wypłacania określa Rada.  § 86

  1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.
  2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.
  3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

  § 87

  1. Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek, w godzinach 1400- 1530
  2. Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 10 00-1500.
  3. Przyjmowanie skarg i wniosków oraz prowadzenie ewidencji należy do obowiązków pracownika Urzędu ds. obsługi rady.
  4. Informacja o przyjmowaniu interesantów w sprawie skarg i wniosków umieszczona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu.
  5. Sprawy skarg i wniosków nie unormowane w niniejszym statucie należy rozpatrywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 88

  1. W przypadku notorycznego uchylania się radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
  2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.

  § 89

  1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
  2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
  3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

  § 90

  1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
  2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem funkcji radnego.


  7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego


  § 91

  1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
  2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.


  § 92

  1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
  2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.


  Rozdział VI.
  Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej.

  1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

  § 93

  1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych członków.
  2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.


  § 94

  Komisja Rewizyjna działa w zakresie:
  1) badania stanu i sposobu wykonania budżetu gminy, w tym głównie przestrzegania zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia rachunkowości,
  2) analizowania realizacji inwestycji, obrotu mieniem gminnym, jego ochrony i jakości usług świadczonych na rzecz gminy przez różne podmioty,
  3) oceniania sposobu wykonania przez Wójta funkcji pracodawcy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  4) określania terminów i zasad przedkładania komisji materiałów i sprawozdań związanych z działalnością finansową gminy,
  5) wypracowania we współdziałaniu z pozostałymi komisjami rady, oceny wykonania budżetu gminy,
  6) występowania z wnioskiem pozytywnym lub negatywnym w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta,
  7) prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków obywateli.

  § 95

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wybrany przez Komisję członek.


  § 96

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
  2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
  4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.


  2. Zasady kontroli

  § 97

  1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
  1) legalności,
  2) gospodarności,
  3) rzetelności,
  4) celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
  2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

  § 98

  Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

  § 99

  Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
  2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
  3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.


  § 100

  1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
  2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

  § 101

  Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 10 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – nie dłużej niż 3 dni robocze.

  § 102

  1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
  2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
  3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
  4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
  5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.
  § 103

  1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 97 ust. 1.
  2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
  3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.


  3. Tryb kontroli

  § 104

  1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się, co najmniej z dwóch członków Komisji.
  2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
  3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
  4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
  5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego pomiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
  6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
  7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się w możliwie najkrótszym terminie do Przewodniczącego Komisji rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
  8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7. kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

  § 105

  1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
  2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

  § 106

  1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
  2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
  3. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

  § 107

  Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

  4. Protokoły kontroli

  § 108

  1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
  1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli,
  5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6) przebieg i wynik czynności kontrolnych a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  7) datę i miejsce podpisania protokołu,
  8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
  2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli

  § 109

  1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
  2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

  § 110

  1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
  2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokółu pokontrolnego do podpisania.

  § 111

  Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.


  5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

  § 112

  1. Komisja Rewizyjna pracuje według planu pracy, który przedstawia Radzie do zatwierdzenia na początku każdego roku kalendarzowego.
  2. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  3. Przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.


  § 113

  1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do 31 marca każdego roku -sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz w każdym czasie – na żądanie Rady.
  2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzanych kontroli,
  2) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
  3) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
  4) jeżeli zachodzi konieczność – wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości,
  5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.  6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

  § 114

  1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest zwołać komisję na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków ogólnego składu Komisji.
  3. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mogą brać udział radni oraz inne osoby nie będące członkami komisji, zaproszone na posiedzenie.
  4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji.
  5. Protokół powinien zawierać dane, o których mowa w § 77 ust. 2 i 3.

  § 115

  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

  § 116

  Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu.  § 117

  Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
  § 118

  1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
  2. Przewodniczący może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
  3. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
  4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.  § 119

  Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.  Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

  § 120

  Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

  § 121

  1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej 4 radnych.
  2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
  3. W zgłoszeniu podaje się:
  1) nazwę klubu,
  2) listę członków,
  3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
  4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

  § 122

  1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
  2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

  § 123

  1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
  2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

  § 124

  Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

  § 125

  1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
  2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
  3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
  4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

  § 126

  1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
  2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

  § 127

  Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.


  Rozdział IX. Tryb pracy Wójta


  § 128

  Wójt wykonuje:
  1) uchwały Rady,
  2) zadania i kompetencje określone ustawami i niniejszym Statutem,
  3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego.

  § 129

  Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

  § 130

  Komisje mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

  § 131

  Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 128 - § 130 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.


  Rozdział X.
  Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

  § 132

  Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

  § 133

  Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem.


  § 134

  1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
  2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
  3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.


  § 135

  Realizacja uprawnień określonych w § 133-134 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

  § 136

  Uprawnienia określone w § 133-134 nie znajdują zastosowania:
  1) w przypadku wyłączenia jawności – na podstawie ustaw,
  2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
  3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.


  Rozdział XII.

  Postanowienia końcowe

  § 137

  Traci moc uchwała Nr XXVI/115/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sokoły (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2001 r. Nr 4, poz. 61 z późn. zmianami).

  § 138

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Przewodniczący Rady Gminy


  Janusz Grabowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-21 1801
  Data upublicznienia: 2005-02-21
  Art. czytany: 8111 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl