A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
» Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czajki”
» Zaproszenie do do składania ofert cenowych na zakup 2 sztuk drzew na pniu rosnących w pasie drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 63/2 obręb Perki-Bujenki, Gmina Sokoły.
XIV/99/2012 - w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy

Z dnia: 26 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213, poy. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Sokoły uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzownych przez gminę Sokoły - w wysokości 26 godzin.
§ 2. 1. Traci moc uchwała Nr XXVI/128/09 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 223, poz.
2601).
2. W uchwale Nr IX/42/03 Rady Gminy Sokoły z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz
szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uchyla się § 5 ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wójewództwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna


Data wprowadzenia: 2012-07-09 0919
Data upublicznienia: 2012-07-09
Art. czytany: 1690 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl