A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
XV/102/2012 - podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Z dnia: 25 września 2012 r.

Na podstawie art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i § 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) na wniosek Wójta Gminy Sokoły uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Łomży.
§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Sokoły przeprowadzonych
w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi
wyborcze.
§ 5. Na ustalenia Rady Gminy Sokoły w sprawie okręgów wyborczych wyborcom w liczbie co najmniej 15
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w teminie 5 dni od daty podania
uchwały do publicznej wiadomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Data wprowadzenia: 2013-01-03 1340
Data upublicznienia: 2013-01-03
Art. czytany: 1632 razy

» Uchwała.XV.102.2012.2012-09-25.pdf - rozmiar: 188926 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
Rejestr zmian:
2013-01-03
1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Maleszko
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl