A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
» Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czajki”
» Zaproszenie do do składania ofert cenowych na zakup 2 sztuk drzew na pniu rosnących w pasie drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 63/2 obręb Perki-Bujenki, Gmina Sokoły.
XVI/108/2012 - określenia stawek podatku od nieruchomości

Z dnia: 4 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,15 od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 9,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Inkaso za pobór podatku od nieruchomości reguluje odrębna uchwała Rady Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy w Sokołach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek
w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 302. poz. 3843).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.


Data wprowadzenia: 2013-01-03 1416
Data upublicznienia: 2013-01-03
Art. czytany: 1732 razy

» Uchwała.XVI.108.2012.2012-12-04 - rozmiar: 163021 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl