A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym...........
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» PROTOKÓŁ Nr IX.2019 - 8 października 2019 r.
» Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach gminy Sokoły - stan na 31.12.2018 r.
» O B W I E S Z C Z E N I E - 17.12.2019 r. wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Sokoły
IV/33/2015 - ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Z dnia: 12 maja 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 1188, poz. 822) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie gminy Sokoły liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:
1) w miejscu sprzedaży - 5,
2) poza miejscem sprzedaży - 12.
§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 50 metrów od:
1) obiektów kultu religijnego,
2) szkół i przedszkoli,
3) placówek oświatowo-wychowawczych,
3) zakładów opieki zdrowotnej, komunikacji publicznej.
2. Pomiaru odległości dokonuje się po najkrótszej drodze dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych od wejścia do punktu sprzedaży, do granicy obiektu chronionego wymienionego w ust. 1.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2916).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna


Data wprowadzenia: 2015-12-01 1504
Data upublicznienia: 2015-12-01
Art. czytany: 849 razy

» UCHWAŁA NR IV/33/2015 - rozmiar: 95631 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl