A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - lipiec 2020
» Zaproszenie do składania ofert na 'Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Sokoły w 2020 r.'
» Informacja z dnia 30.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozgraniczenie nieruchomości
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 1/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach...

  ZARZĄDZENIE NR 1/06
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 19 stycznia 2006 r.

  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach oraz określenia regulaminu konkursu

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598) zarządzam, co następuje:
  § 1. W celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach, zwanego dalej 'Dyrektorem' powołuje się Komisję Konkursową, w której skład wchodzą:
  1) Hanna Maria Kurzyna - Przewodniczący Komisji,
  2) Wanda Barbara Idźkowska - członek Komisji,
  3) Irena Bruszewska - członek Komisji,
  4) Józef Zdrodowski - członek Komisji,
  5) Jerzy Moczydłowski - członek Komisji,
  6) Krzysztof Budniak – członek komisji,
  7) Andrzej Grzeszczuk – członek komisji.
  § 2. Ustala się regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach stanowiący załącznik do zarządzenia.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Wójt Gminy
  Józef Zajkowski


  Załącznik
  do zarządzenia Nr 1/06 Wójta Gminy Sokoły z dnia 19 stycznia 2006 r.

  REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOKOŁACH
  § 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach przeprowadza Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją” w terminie określonym przez Wójta Gminy w ogłoszeniu.
  § 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokoły oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach.
  § 3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który ustala szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego.
  § 4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. Postępowanie komisji w sprawach proceduralnych jest jawne.
  § 5. 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od dokonania oceny formalnej obejmującej sprawdzenie, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
  3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o przyczynie odrzucenia oferty.
  4. Z postępowania konkursowego dotyczącego oceny formalnej dokumentów i ofert sporządzany jest protokół, który zawiera w szczególności:
  1) skład Komisji;
  2) imiona i nazwiska kandydatów;
  3) informację o spełnieniu wymogów uczestnictwa w konkursie i o dokumentach załączonych przez kandydatów na ich potwierdzenie;
  4) informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.
  § 6. 1. Wójt Gminy ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, podając przyczyny uzasadniające sprzeciw.
  2. Zgłoszenie sprzeciwu w stosunku do kandydata jest dla komisji wiążące i powoduje wyłączenie kandydata z drugiego etapu konkursu, o czym kandydat zostaje powiadomiony.
  § 7. 1. Kandydaci dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego podlegają merytorycznej ocenie komisji. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach.
  2. Rozmowa z kandydatem obejmuje odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania.
  3. Kandydaci nie mogą być obecni na posiedzeniu Komisji podczas przesłuchiwania innych kandydatów.
  4. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu następuje część niejawna konkursu, podczas której przeprowadza się tajne głosowanie nad wyborem kandydata na stanowisko Dyrektora. Komisja głosuje na karcie do głosowania, na której są nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
  5. Głosowanie odbywa się według następujących zasad:
  1) każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem,
  2) po otrzymaniu karty do głosowania członek komisji stawia znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje,
  3) konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość głosów,
  4) głosowanie odbywa się również, gdy do drugiego etapu Konkursu dopuszczony zostanie tylko jeden kandydat,
  5) gdy głosowanie odbywa się na kilku kandydatów, z których żaden nie otrzymał wymaganej większości, przeprowadza się powtórne głosowanie na kandydata, który uzyskał największą ilość głosów lub kandydatów, którzy uzyskali największą równą ilość głosów,
  6) jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów Konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.
  § 8. 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, który podpisują biorący udział w posiedzeniu członkowie komisji.
  § 9. O wyniku konkursu przewodniczący komisji informuje kandydatów bezpośrednio po jego zakończeniu.
  § 10. Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Wójta Gminy o wynikach konkursu.
  § 11. Kandydat może, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, zgłosić do Wójta Gminy zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania konkursu.
  § 12. Obsługę techniczno-administracyjną Komisji zapewni Sekretarz Gminy.


  Data wprowadzenia: 2006-01-20 0829
  Data upublicznienia: 2006-01-20
  Art. czytany: 3914 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl