A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • Jednostki organizacyjne
 • Centrum Kulturalno-Biblioteczne
 • Biblioteka Publiczna
 • Podstawy prawne działania
 • UCHWAŁA NR XXXII/133/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły

  UCHWAŁA NR XXXII/133/05
  RADY GMINY SOKOŁY
  z dnia 6 grudnia 2005 r.

  w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły

  Na podstawie art. 11 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje:
  § 1. Nadaje się Statut Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły stanowiący załącznik do uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Traci moc uchwała Nr 133/XXXII Rady Gminy Sokoły z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Janusz Grabowski  Załącznik
  do uchwały Nr XXII/133/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 6 grudnia 2005 r.


  STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SOKOŁY

  ROZDZIAŁ I.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły zwana dalej ,,Biblioteką” działa w szczególności na podstawie:
  1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);
  2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
  3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
  § 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Sokoły.
  2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Sokoły, a teren jej działania obejmuje Gminę Sokoły.
  3. Biblioteka wykonuje swoje zadania statutowe przy pomocy Filii Bibliotecznej w Bruszewie.
  § 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy
  2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Księżnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
  § 4. 1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
  2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i pieczęci okrągłej do stemplowania zbiorów bibliotecznych.

  ROZDZIAŁ II
  CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
  § 5. Działalność Biblioteki ma na celu zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
  § 6. Do szczególnego zakresu działań biblioteki należy:
  1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
  2) wytwarzanie materiałów informacyjnych;
  3) udostepnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
  4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
  5) popularyzacja książki, informacji i czytelnictwa;
  6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
  7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
  § 7. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

  ROZDZIAŁ III
  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ
  § 8. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
  2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
  § 9. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącą działalnością;
  2) zarządzanie majątkiem Biblioteki;
  3) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
  4) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;
  5) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzieleniu dotacji na realizację zadań objętym mecenatem Państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych;
  6) przedstawianie sprawozdań z działalności Biblioteki.
  § 10. 1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy służby bibliotecznej.
  2. W miarę potrzeb mogę być zatrudnieni inni specjaliści z dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
  3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.
  § 11. 1.Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.
  2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.
  § 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnie oraz współdziałać z innymi instytucjami upowszechniania kultury.
  § 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

  ROZDZIAŁ IV
  GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
  § 14. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla samorządowych instytucji kultury określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
  § 15. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
  § 16. 1. Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora, dochodów własnych, darowizn oraz innych źródeł.
  2. Wysokość rocznej dotacji budżetu gminy na działalność Biblioteki ustala rada gminy w uchwale budżetowej.
  3. Kierownik Biblioteki składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do 10 października każdego roku kalendarzowego.
  § 17. Obsługę finansowo–księgową i kadrową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy Sokoły.

  ROZDZIAŁ V
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 18. Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.


  Data wprowadzenia: 2006-01-20 1059
  Data upublicznienia: 2006-01-20
  Art. czytany: 6751 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl