A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW
» UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» Oświadczenie majątkowe Ireneusza Marka Bokiny
» Informacja dotycząca wyłożenia przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolnożyjących
» O B W I E S Z C Z E N I E - 19.09.2019 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
XXIX/191/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły

Z dnia: 21 sierpnia 2018 r.


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XII/89/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2699)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej następujące frakcje
odpadów:
a) papieru i tektury,
b) szkła,
c) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
d) metali,
e) ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym odpadów zielonych,
f) przeterminowanych leków, zużytych termometrów,
g) chemikaliów (farby, lakiery, rozpuszczalniki, przeterminowane środki ochrony roślin, oleje odpadowe
itp.), i opakowań po nich,
h) zużytych baterii i akumulatorów,
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
k) budowlanych i rozbiórkowych,
l) zużytych opon,
m) odzieży i tekstylii
n) popiołu i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub na bieżąco, we
własnym zakresie dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach,
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie ”
2) § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ,,5) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi
na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”;
3) § 2 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: ,,6) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości; Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu
na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym
i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia powinny być usunięte
z nieruchomości.”;
4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 4. 1. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów na terenie nieruchomości:
1) worki muszą spełniać wymagania obowiązujących norm;
2) minimalna pojemność worków wynosi 60 litrów;
3) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ...


Data wprowadzenia: 2018-10-12 1507
Data upublicznienia: 2018-10-12
Art. czytany: 232 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl