A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O B W I E S Z C Z E N I E - 10.12.2020 r. XIX Sesja Rady Gminy Sokoły
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 03.12.2020 r. ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji celu publicznego
» UCHWAŁA NR XVIII/118/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze zamiany
» UCHWAŁA NR XVIII/116/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
 • Budżet i finanse
 • Budżet
 • Budżet 2007 r.
 • UCHWAŁA NR V/25/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007

  UCHWAŁA NR V/25/07
  RADY GMINY SOKOŁY
  z dnia 20 marca 2007 r.

  w sprawie budżetu gminy na rok 2007

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.985.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.699.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5 (5a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
  § 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 286.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 286. 000 zł,
  2. Rozchody w wysokości 286.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  § 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł.
  § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
  § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  § 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 170.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 7
  2) działających na terenie gminy niepublicznych szkół - 229.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 8
  2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 11.500 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.
  § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 12.000 zł,
  2) wydatki - 28.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9.
  § 9. Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania zobowiązań:
  a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załącznikach nr 5,
  b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 300.000 zł,
  2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.
  § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  Przewodniczący Rady

  Hanna Maria Kurzyna


  Data wprowadzenia: 2007-03-30 1430
  Data upublicznienia: 2007-03-30
  Art. czytany: 2885 razy

  » UCHWAŁA NR V/25/07 - rozmiar: 848384 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl