A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie lipiec-grudzień 2019 rok
» Informacja o spisie osób uprawnionych do głosowania
» PROTOKÓŁ NR 9.2019 - 16.04.2019 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 11.06.2019 r. ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazu średniego ciśnienia
» Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 77 o pow. 0,8100 ha obręb wsi Truskolasy-Wola
 • Rada Gminy
 • Zmiana Statutu Gminy Sokoły

  UCHWAŁA NR XXXVIII/157/06
  RADY GMINY SOKOŁY
  z dnia 10 października 2006 r.

  w sprawie zmiany Statutu Gminy Sokoły

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XI/48/03 Rady Gminy Sokoły z dnia 9 września 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Sokoły (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 105, póz. 1937) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 15 ust. l otrzymuje brzmienie:
  „1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć
  w sesjach rady.';
  2) w § 41 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) zgłaszanie przez radnych wniosków, interpelacji i zapytań oraz udzielanie odpowiedzi.';
  3) w § 59 ust. l otrzymuje brzmienie:
  „1. Uchwały, o których mowa w § 28 ust. 1 sporządzane są w formie odrębnych dokumentów.';
  4) w § 60 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały.';
  5) w § 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Na posiedzeniach komisji mogą być obecni oprócz członków komisji również inni radni oraz zainteresowani mieszkańcy.';
  6) w § 77 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „8) stwierdzenie wydanych opinii oraz wniosków,';
  7) w § 87 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
  „6. Kopię skargi przewodniczący przekazuje wójtowi lub kierownikowi jednostki organizacyjnej z prośbą o złożenie pisemnych wyjaśnień i przedłożenie dokumentacji.
  7. Przewodniczący kieruje skargę do właściwej komisji celem jej rozpatrzenia i przygotowania opinii oraz zawiadamia skarżącego o terminie posiedzenia.'
  8) w wykazie gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XI/48/03 Rady Gminy Sokoły skreśla się pkt 6.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady

  Janusz Grabowski


  Data wprowadzenia: 2007-04-11 1048
  Data upublicznienia: 2007-04-11
  Art. czytany: 8047 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl