A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - październik 2019
» Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w gm. Sokoły
» Informacja o składach OKW i pełnionych funkcjach
» Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
» Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
 • Wójt
 • Zarządzenia Kierownika Urzędu
 • Rok 2008
 • ZARZĄDZENIE NR 12/08 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia...

  ZARZĄDZENIE NR 12/08
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 20 maja 2008 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg gminnych poprzez asfaltowanie

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 tekst jednolity oraz zmiany: Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz.974, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. tekst jednolity).
  zarządzam, co następuje
  § 1.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
  wykonanie przebudowy dróg gminnych poprzez asfaltowanie:
  a) we wsi Waniewo w km 0+000 – 0+733 o dł. 0,733 km, szer. 4,0 m
  b) Sokoły ul. Mazowiecka w km 0+000 – 0+086 km o dł. 0,086 km, szer. 4,0 m
  c) Sokoły ul. Kolejowa w km 0+000 – 0+080 o dł. 0,080 km, szer. 3,0 m
  w łącznej długości wszystkich odcinków dróg 0,899 km
  w następującym składzie:
  1) Perkowska Bożena – Przewodniczący Komisji
  2) Czarkowski Cezary - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3) Andrzej Małkiewicz - Sekretarz Komisji
  2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  § 2. Komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  § 3. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez kierownika jednostki zamawiającej.
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/08
  Wójta Gminy Sokoły z dnia 20 maja 2008r.

  R E G U L A M I N P R A C Y

  Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na:
  wykonanie przebudowy dróg gminnych poprzez asfaltowanie.
  1. Komisja działa na podstawie Zarządzenia Nr 12 Wójta Gminy Sokoły z dnia 20.05.2008 r.
  1.1 Komisja przetargowa, działa w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 tekst jednolity), przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  1.2 Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika jednostki powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
  1.3 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku Jego nieobecności Z- ca Przewodniczącego Komisji.
  1.4 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

  2. Komisja przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez kierownika jednostki:
  - projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia zatwierdzony przez specjalistę ds. zamówień publicznych,
  - ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszenia do udziału w postępowaniu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
  - projekty innych dokumentów, w szczególności wnioski kierownika jednostki do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą,
  - udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wprowadza poprawki do SIWZ przed terminem składania ofert ,
  - kontroluje na bieżąco wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest.

  3. Przewodniczący Komisji w szczególności:
  3.1 Organizuje obrady Komisji;
  3.2 Przewodniczy obradom Komisji;
  3.3 Instruuje członków Komisji o ustawowych wymaganiach udzielania zamówień publicznych;
  3.4 Zwołuje zebrania Komisji z inicjatywy własnej lub członka Komisji;
  3.5 Nadzoruje pracę sekretarza Komisji;
  3.6 Odbiera oświadczenia członków Komisji w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy, i włącza do dokumentacji postępowania oraz niezwłocznie wyłącza z udziału w postępowaniu członka Komisji, który złoży oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, lub złoży oświadczenie niezgodne z prawdą.
  4. Sekretarz Komisji w szczególności:
  4.1 Protokołuje przebieg obrad Komisji;
  4.2 Wykonuje czynności obsługowo-biurowe na rzecz Komisji;
  4.3 Prowadzi obrady Komisji w zastępstwie przewodniczącego, gdy członkowie komisji zrezygnują z wyboru innego przewodniczącego.

  5. Komisja, w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności :
  5.1 Dokonuje otwarcia ofert,
  5.1.1 Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 06.06.2008 r.
  5.1.2 Komisja odeśle nie otwarte oferty oferentom, którzy wycofali swoje oferty w sposób zgodny z ustaleniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub złożyli oferty po terminie.
  5.1.3 Przed otwarciem każdej z ofert Przewodniczący Komisji sprawdzi i okaże obecnym stan zabezpieczenia ofert.
  5.1.4 Po otwarciu każdej z ofert Przewodniczący Komisji ogłosi:
  - cenę ofert,
  - nazwę, siedzibę oferenta,
  - datę i godzinę otrzymania oferty.
  5.1.5 Następnie Przewodniczący ogłosi nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu zbyt późnego ich nadesłania lub nie wpłacenia wadium oraz nazwy oferentów, którzy nie przedłożyli ofert.
  5.1.6 Z powyższych czynności sporządzony zostanie załącznik do protokołu.
  5.2 Ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom,
  5.2.1 W trakcie procedury oceny ofert Komisja określi czy każda z ofert:
  a) spełnia kryteria i zasady określone w ustawie o zamówieniach publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  b) została prawidłowo podpisana,
  c) jest w swojej istocie zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  d) zawiera wszelkie wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia dokumenty i oświadczenia:
  - dokona sprawdzenia ofert pod kątem oczywistych omyłek zgodnie z ustaleniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - przedłoży korekty oczywistych omyłek do akceptacji oferenta.
  5.3 Przedstawia kierownikowi jednostki propozycje wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, w przypadkach przewidzianych ustawą.
  5.4 Ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu.
  5.5 Przedstawia kierownikowi jednostki propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

  6. Komisja dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
  6.1 Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena, przy założeniu, że będą zachowane wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  7. Przewodniczący komisji ponosi odpowiedzialność za analizę i ocenę ofert, przedstawienie kierownikowi jednostki propozycje wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.
  8. Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

  9. Komisja przygotuje treść ogłoszenia o wynikach do publikacji zgodnie z art. 92 ustawy o zamówieniach publicznych.  Data wprowadzenia: 2008-06-03 1421
  Data upublicznienia: 2008-06-03
  Art. czytany: 1915 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl