A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW
» UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» Oświadczenie majątkowe Ireneusza Marka Bokiny
» Informacja dotycząca wyłożenia przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolnożyjących
» O B W I E S Z C Z E N I E - 19.09.2019 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
 • Rada Gminy
 • Uchwały rady gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • Uchwały 2008 r.
 • UCHWAŁA NR XVIII/91/08 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach

  UCHWAŁA NR XVIII/91/08
  RADY GMINY SOKOŁY
  z dnia 2 grudnia 2008 roku

  w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728, Nr 171, poz. 1056), uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach, stanowiącym załącznik 1 do uchwały Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 194 poz. 2679, z 2008 r. Nr 19 poz. 211) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 1, po punkcie 6, dodaje się punkt 7 w brzmieniu:
  „7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 134, poz. 850).”
  2) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. 1. Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz inne ustawy i przepisy regulujące rządowe programy pomocy społecznej.
  2. Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności:
  1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
  2) zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
  3) zapewnienie wsparcia finansowego osobom i rodzinom nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
  4) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
  5) doprowadzenie – w miarę możliwości – osób i rodzin otrzymujących pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia;
  6) integrowanie ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;
  7) przyznanawanie prawa do świadczeń rodzinnych;
  8) realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez: ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego u dłużnika alimentacyjnego i odbieranie od niego oświadczenia majątkowego, a także podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.”
  3) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „Wójt Gminy Sokoły udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego należących do właściwości gminy. Na wniosek kierownika upoważnienie może być wydane innej osobie do wydawania decyzji w trakcie nieobecności kierownika pozwalając w ten sposób na bieżącą realizację zadań będących w kompetencji Ośrodka.”
  4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  “W Ośrodku wyodrębnia się nastepujące stanowiska pracy:
  1) kierownik,
  2) 3 pracowników socjalnych, w tym 1 z pracowników socjalnych pełni funkcję zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
  3) pracownik ds. świadczeń rodzinnych.”
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Hanna Maria Kurzyna


  Data wprowadzenia: 2008-12-09 1406
  Data upublicznienia: 2008-12-09
  Art. czytany: 1742 razy

  » UCHWAŁA NR XVIII/91/08 - rozmiar: 50176 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl