A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Karty usług
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - maj 2020 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 22.05.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 28.05.2020 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokoły
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego
 • Urząd Gminy
 • Referaty i zakres ich działania
 • Referat Finansowy
 • Zakres działania Referatu Finansów

  Do zadań Referatu Finansów należą sprawy finansowe i budżetu: gminy, szkół, instytucji kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej:

  1) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu na dany rok oraz projektów uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań z wykonania tego budżetu;
  2) nadzór i koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu oraz szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych;
  3) przekładanie opracowanego projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego radzie gminy i przesyłanie projektu do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej;
  4) opracowywanie sprawozdań analityczno – opisowych z wykonania budżetu, funduszy celowych oraz dotacji;
  5) opracowywanie półrocznej informacji o realizacji budżetu oraz sporządzanie zbiorczego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, dotacji, funduszy celowych, oraz przedkładanie wraz z projektem uchwały radzie gminy;
  6) prowadzenie rachunkowości budżetowej organu finansowego oraz sporządzanie sprawozdań;
  7) opracowywanie wniosków i projektów uchwał w sprawie dokonania zmian budżetu;
  8) nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek budżetowych;
  9) kontrola prawidłowości dyspozycji w zakresie wykonywania planu finansowego Urzędu jako jednostki budżetowej;
  10) prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej i sporządzanie sprawozdań z tego zakresu; współdziałanie z regionalną izbą obrachunkową, zakładem ubezpieczeń społecznych, izbami i urzędami skarbowymi oraz innymi organami kontroli;
  11) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w zakresie wysokości stawek podatków i opłat, ich poboru, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, terminów płatności, ulg i zwolnień lokalnych,
  12) wymiar podatków i opłat lokalnych;
  13) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych;
  14) nadzorowanie inkasa należności pieniężnych z tytułu opłat, rozliczenie i kontrola rachunkowa inkasentów;
  15) prowadzenie rachunkowości podatkowej i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
  16) nadzorowanie terminowego wpłacania należności, podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji należności, w tym wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ustanowienie hipoteki;
  17) wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych i o stanie majątkowym podatników;
  18) prowadzenie ewidencji i rozliczeń finansowych dotyczących środków unijnych.
  19) rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych, inwestycji wyposażenia, księgozbiorów i materiałów; prowadzenie książki inwentarzowej i kartoteki materiałowej Urzędu;
  20) rozliczenie działalności socjalnej w ramach posiadanych środków, funduszu socjalnego;
  21) obsługa finansowa kasy Urzędu, szkół oraz instytucji kultury;
  22) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
  23) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  24) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
  25) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
  26) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
  27) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
  28) sporządzanie dokumentacji płacowej;
  29) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
  30) rozliczanie podatków od osób fizycznych i podatku VAT;
  31) naliczanie opłat za najem lokali mieszkalnych, dzierżawę lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych;
  32) kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  33) naliczanie i wypłata diet związanych z uczestnictwem w organach statutowych gminy;
  34) nadzór i kontrola funkcjonalna realizacji zadań gospodarczych, zawartych w budżecie gminy.
  35) wydawanie decyzji i zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

  Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „Fn”.  Data wprowadzenia: 2012-07-20 1212
  Data upublicznienia: 2012-07-20
  Art. czytany: 3626 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl