A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR IX/47/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

Z dnia: z dnia 25 października 2007 roku

UCHWAŁA NR IX/47/07
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 25 października 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142, z 1990 r. Nr 34 poz. 198), art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/162/02 Rady Gminy Sokoły z dnia 5 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia dni i godzin oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 6 poz. 153) wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zakłady gastronomiczne, punkty małej gastronomii, bary, kawiarnie, puby, restauracje, zajazdy czynne będą:
1) w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 22:00, z zastrzeżeniem pkt. 3,
2) w niedziele, święta i dni wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 22:00, z zastrzeżeniem pkt. 3,
3) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od od 7:00 do 24:00”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna


Data wprowadzenia: 2007-10-31 1355
Data upublicznienia: 2007-10-31
Art. czytany: 2086 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl