A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - lipiec 2020
» Zaproszenie do składania ofert na 'Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Sokoły w 2020 r.'
» Informacja z dnia 30.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozgraniczenie nieruchomości
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr XI/60/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach

Z dnia: 28 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 110 ust 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz.1001; z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz.1487, Nr 180 poz. 1493, Nr 273 poz. 2703; z 2006 r. Nr 135 poz. 950, Nr 144 poz.1043, Nr 179 poz.1487, Nr 186 poz.1380, Nr 249 poz. 1831; z 2007 r. Nr 35 poz. 219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120 poz. 818, Nr 209 poz. 1519, Nr251 poz. 1844 Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/102/04 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 194, poz. 2679) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz inne ustawy i przepisy regulujące rządowe programy pomocy społecznej.”
2) w § 4 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.”

3) w § 4 ust. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych pracowników.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna


Data wprowadzenia: 2008-01-08 1339
Data upublicznienia: 2008-01-08
Art. czytany: 1978 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl