A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie
» O B W I E S Z C Z E N I E - 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Sokoły
» Drugi przetarg ustny nieograniczony do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej po byłej Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach
» Obwieszczenie
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2013 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 2.2013 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

  ZARZĄDZENIE NR 2.2013
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 26 lutego 2013 roku

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) zarządzam, co następuje:
  § 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XVIII Sesji Rady Gminy projekty uchwał w sprawach:
  1) zmian w budżecie gminy na 2013 rok;
  2) zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 – 2022;
  3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na „Utwardzenie poboczy ul. Kościelnej w Sokołach w obrębie cmentarza w ciągu drogi powiatowej Nr 2053B Sokoły – Bruszewo”;
  4) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły;
  5) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły;
  6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
  7) przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Utworzenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku Szkoły Podstawowej w Bruszewie” realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwoju wsi”;
  8) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
  9) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sokołach;
  10) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
  11) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.;
  § 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia:
  1) Skarbnika Gminy, o których mowa w § 1 ust. 1 – 3 i 11;
  2) Kierownika Ref. IGKRiP, o których mowa w § 1 ust. 4 – 5 i 7 – 8;
  3) Sekretarza Gminy, o którym mowa w § 1 ust. 6.
  4) Kierownika OPS, o których mowa w § 1 ust. 9 – 10.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2013-03-15 1300
  Data upublicznienia: 2013-03-15
  Art. czytany: 2082 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl