A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
 • Rada Gminy
 • Kompetencje rady gminy

  Kompetencje rady gminy

  Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednaj niż raz na kwartał. Rada w celu kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, powołuje komisję rewizyjną. Może powołać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań

  Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

  Ustanowione w art. 18 ust. 1 u. s.g. domniemanie właściwości rady „we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy” należy rozumieć w ten sposób, iż rada gminy jako organ o charakterze kolegialnym i wieloosobowym może podejmować działania związane ze stanowieniem (art.. 15 ust. 1) lub kontrolą (art. 18 ust. 1). Nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze (art. 169 Konstytucji RP) – wyrok NSA w Katowicach z dnia 25 października 1999 r. I S.A./Ka 1628/99(niepublikowany).

  Do wyłącznej właściwości rady należy np.:
  - uchwalanie statutu gminy,
  - uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  - uchwalanie programów gospodarczych,
  - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skłądników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych,
  - podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej oraz zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  - podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  - nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

  Rada gminy ustanawia, w formie uchwały akty prawa miejscowego (art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Może wydawać przepisy porządkowe (art. 40 ust. 3 u.s.g.)
  Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje wiele sytuacji , w których wymagane jest porozumienie rady i wójta. Aby gmina mogła sprawnie i dobrze funkcjonować, niezbędna jest stała współpraca obu organów. Rada gminy decyduje o pewnych zagadnieniach dotyczących osoby wójta i jego działań, np.:
  - ustala wynagrodzenie wójta,
  - stanowi o kierunkach jego działania oraz przyjmuje sprawozdanie z działalności,
  - na wniosek wójta powołuje i odwołuje skarbnika gminy oraz sekretarza gminy,
  - podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących np.: emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta oraz ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania (art. 18 ust. 2 u.s.g.).  Data wprowadzenia: 2004-05-01 1314
  Data upublicznienia: 2004-05-01
  Art. czytany: 11284 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
  Rejestr zmian:
  2007-04-11
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Wojciech Maleszko

  2004-05-01
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wanda Barbara Idźkowska
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl