A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć przez terapeutę uzależnień w CIS
» Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologa
» Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi doradcy zawodowego
» Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć z socjoterapii w CIS w Sokołach
» Opinie RIO 2020
XXI/103/09 - zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Z dnia: 10 marca 2009 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, 1271,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18 poz. 97) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135;
z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) za opróżnianie:
a) pojemnika o pojemności 110 l – 9,50 zł + VAT,
b) pojemnika o pojemności 120 l – 10,50 zł + VAT,
c) pojemnika o pojemności 240 l – 18,00 zł + VAT,
d) pojemnika o pojemności 400 l – 27,00 zł + VAT,
e) pojemnika o pojemności 700 l – 32,00 zł + VAT,
f) pojemnika o pojemności 1100 l – 70,00 zł + VAT,
g) górna stawka opłat za wywóz 1 m3 odpadów gromadzonych luzem nie ulega zmianie i wynosi - 75,00 zł + VAT.
2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych do punktu zlewnego – 25 zł/m3 + VAT.
§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłat o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, pomniejsza się o 10%.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły .
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/76/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych (Dziennik Urzadowy Województwa Podlaskiego z 2008 r. Nr 119, poz. 1253).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna


Data wprowadzenia: 2009-05-12 0829
Data upublicznienia: 2009-05-12
Art. czytany: 1537 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl