A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Sokoły w sezonie zimowym 2018/2019”
» PROTOKÓŁ Nr XXXI.2018 - 09.11.2018 r.
» Zaproszenie do składania ofert na ,, Wykonanie operatu szacunkowego..'
» Informacja o nagrywaniu sesji Rady Gminy Sokoły
» ZARZĄDZENIE NR 37.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • Wójt
 • Sprawozdania z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
 • Kadencja 2014-2018
 • I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 10 marca 2015 r. do 12 maja 2015 r.

  I N F O R M A C J A
  z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły
  za okres od 10 marca 2015 r. do 12 maja 2015 r.

  I.
  Dnia 30 kwietnia br. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły, w trakcie których:

  1) podjęto decyzję o rozpisaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości w Perkach-Karpiach;
  2) omówiono i pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w następujących sprawach:
  a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sokoły,
  b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  c) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  d) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sokoły,
  e) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  3) przedstawiono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.;
  4) zapoznano z informacją z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014 oraz przedstawiono potrzeby w zakresie pomocy społecznej;
  5) przedstawiono zasoby pomocy społecznej;
  6) zapoznano ze sprawozdaniem z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz przedstawiono potrzeby w tym zakresie;
  7) przedstawiono sprawozdanie z wyboru sołtysów;
  8) przedstawiono Raport z Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  9) przedstawiono informacje o odnawialnych źródłach energii.

  II. W okresie od 10 marca 2015 r.:

  1) wydano 11 zarządzeń wójta w następujących sprawach:
   określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
   umorzenia zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego;
   ustalenia terminarza zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej;
   przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014;
   zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
   rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze¬strzennego części miejscowości Sokoły;
   rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu zapłaty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego;
   powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczy¬pospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
   przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły;
  2) wydano 84 decyzje, w tym:
   70 decyzji w sprawie stypendium szkolnego;
   2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
   1 decyzję w sprawie umorzenia podatku;
   5 decyzji w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
   1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
   5 decyzji o warunkach zabudowy;
  3) wydano 1 postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla PKP;
  4) wydano 146 zaświadczeń, w tym:
   20 zaświadczeń o zagospodarowaniu przestrzennym;
   38 zaświadczeń z ewidencji ludności;
   88 zaświadczeń w sprawach podatkowych;
  5) wydano 11 zezwoleń na usunięcie drzew;
  6) przyjęto 21 wniosków CEIDG-1 (wnioski do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycz¬nych);
  7) wystawiono 50 upomnień podatkowych;
  8) wystawiono 30 upomnień z tytułu niewniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  9) zaksięgowano 2.100 wpłat podatków;
  10) zaksięgowano 1.100 wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  11) sporządzono sprawozdania na zakończenie I kwartału 2015 r.
  12) sporządzono sprawozdania z rozliczenia dotacji ze zwrotu podatku akcyzowego;
  13) wydano 94 dowody osobiste;
  14) wydano 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
  15) wydano 146 odpisów akt (urodzenia, małżeństw, zgonu);
  16) sporządzono 16 aktów z zakresu spraw ewidencji ludności;
  17) dokonano 102 czynności administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych, tj. zameldowania na pobyt stały, czasowy, wymeldowania, przemeldowania wewnątrz gminy, wymiana numerów ewidencyjnych, rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, na-noszenie numerów dowodów osobistych i inne nanoszenie danych.

  III. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym zajmowano się następującymi spra-wami:

  1. W dniach od 20 marca 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r. odbyły się zebrania w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  2. W dniu 12 marca 2015 r. odbyło się spotkanie w sprawie współpracy Gminy Sokoły z Instytutem Archeologii i Etnologii Państwowej Akademii Nauk w Warszawie.
  3. Dnia 19 kwietnia 2015 r. w GOK w Sokołach odbyło się spotkanie organizacyjne „Klubu Seniora”.
  4. 3 maja 2015 r. odbyły się gminne obchody 224. Rocznicy Konstytucji 3 Maja.
  5. 9 maja 2015 r. odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Waniewie pn. „Poznaj infrastrukturę turystyczną w Waniewie oraz walory NPN”.
  6. Sporządzono i przesłano dla Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie o ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu za 2014 r.
  7. Wystąpiono do Starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce po byłym Ośrodku Zdrowia w Jeńkach oraz w pasie drogi gminnej we wsi Kowalewszczyzna.
  8. Sporządzono analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.
  9. Jako Wójt Gminy Sokoły zająłem trzecie miejsce w konkursie „Samorządowy Menedżer Regionu” zorganizowanym przez Puls Biznesu.
  10. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Wsparcie otrzymało 5 organizacji pozarządowych.
  11. Trwają prace przygotowawcze do wyborów do izb rolniczych, które odbędą się 31 maja 2015 r.
  12. W dniach od 4 do 6 maja br. Podlaski Urząd Wojewódzki przeprowadził w Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie CEIDG, prowadzenia rejestru i klubów dziecięcych, wydawania zezwoleń na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, opróżniania zbiorników bezodpływowych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

  Wójt
  Józef Zajkowski  Data wprowadzenia: 2015-05-14 0843
  Data upublicznienia: 2015-05-14
  Art. czytany: 1371 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl